អាជ្ញាធរ​កោះ​ហៅ​គ្រួសារ​កម្មករ​ដែល​រង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​មក​សាកសួរ

អាជ្ញាធរ​កោះ​ហៅ​គ្រួសារ​កម្មករ​ដែល​រង​ការ​បាញ់​សម្លាប់​មក​សាកសួរ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: